Informasjon om dåp
3. juli 2020
  |  Logg inn
Text/HTML

Disse sidene er ikke i bruk. Gå til http://www.kirken-aalesund.no/ for å besøke våre nåværende nettsider.

Velkommen til dåp i kirkene i Ålesund

Om registrering til dåp
Alle som bor i Ålesund, Volsdalen, Ellingsøy, Borgund og Spjelkavik sokn kan nå registrere dåpsønske på nett.
 
Før du kan registrere dåp må du ha personnummer til barnet og et mobilnummer til en av foreldrene.
Navnevalgskjema med fødsels- og personnummer blir tilsendt fra folkeregisteret kort tid etter at barnet er født.
Foreldrene må sende inn navnevalgskjema før de mottar fødselsattest. Det er folkeregisteret som godkjenner barnet sitt navn og utsteder fødselsattest.

Vi ønsker at barnet døpes i den kirke/sokn der dere er bosatt. Dersom dere ønsker dåp i en annen kirke, må dette avtales med det respektive kirkekontor. Dåpen må likevel meldes til Kirkens servicekontor. Dere deltar på dåpssamling i den menighet der dere hører til.

Det kan være begrenset plass for dåp ved noen gudstjenester, og noen av menighetene har begrensninger for antall dåp av barn bosatt utenfor kirkesoknet. Vi tar forbehold om ledige plasser. Bekreftelse på plass blir gitt så snart som mulig fra Kirkens servicekontor.
 
Har du spørsmål om dåp, ta kontakt med Kirkens servicekontor på 70 16 53 00 eller pr. e-post: postmottak@kirken-aalesund.no
Dåpsregistrering

Om dåp i...
Ålesund menighet
Borgund menighet
Spjelkavik kyrkjelyd
Dåp i Ålesund menighet
Kjære nybakte foreldre! Gratulerer med en ny verdensborger i familien! 

Det er mange som ønsker dåp i Ålesund kirke.  De som bor innenfor menigheten deltar på informasjonsmøte i Ålesund kirke. Dersom dere skal ha dåp i en annen kirke skal dere likevel møte til dåpsinformasjon i Ålesund. Vi ber dere derfor merker dere informasjonen i dette brevet og i den vedlagte brosjyren.

Informasjon om registrering til dåp finner du nederst på denne siden.

Mer informasjon om dåp finner du her.

INFORMASJONSMØTE
I Ålesund menighet har vi dåpssamtale i grupper ca. annen hver tirsdag i kirken kl.14.30 med varighet inntil en og en halv time. Vi ønsker at både mor og far er med på møtet. Faddere er også velkomne til dette møtet. 

På møtet vil vi:
- orientere praktisk om selve dåpshandlingen 
- ha en samtale om dåpens innhold og foreldres og fadderes ansvar etter dåpen 
- orientere om menighetens tilbud for barna

Ved ankomst Ålesund kirke kan dere benytte inngangen (mot Aspøy skole). Vi møtes inne i selve kirkerommet. 

DÅPSGUDSTJENESTEN
Alle gudstjenester er kl. 11.00. Dåpen kommer tidlig i gudstjenesten og vi ber om at dere kommer med barnet til kirken kl. 10.30. Der vil dere bli tatt imot av våre kirkeverter. 
( OBS!  I ferietiden om sommeren starter gudstjenesten kl 10.30. Møt da kl 10.00 )

Etter gudstjenesten blir det derfor rikelig anledning til å fotografere, og vi prester stiller da gjerne opp ved døpefonten sammen med dåpsbarn, foreldre, faddere og andre. I gudstjenesten og under selve dåpshandlingen passer det ikke med forstyrrende fotografering. Da må alle få anledning til å samle seg helt om den hellige handlingen. Takk for at dere vil ta hensyn til dette.

 

Registrering og mer informasjon om dåp i Ålesund kirke skjer hos Kirkens servickontor tel. 70165300 eller her på nettsiden. Melding om dåp må sendes til servicekontoret senest fire uker før dåpen. De må også ha fødselsattest i god tid før dåpen. 

Velkommen til gledesfylt dåpshøytid i Ålesund kirke! 

Velkommen til dåp i Borgund

 

Velkommen til dåp!

Det er mange som ynskjer dåp i Borgund kyrkje. De som er busett i Borgund sokn høyrer til i kyrkjelyden og kan melde barnet dykkar til dåp på alle gudstenester som er sett opp med dåp. Ta kontakt med Kirkens Servicekontor for å gjere avtale om tid og stad for dåp. (sjå kontaktboks)

Dåpen - levande tradisjon og heilag handling

Dåp er ein levande tradisjon. Om lag 85% av alle som bur i Norge er døypte. I vår del av landet er prosenten høgare. Mange vil at den kristne trua som dei sjølve vaks opp med skal førast vidare til eigne barn.

Men dåpen er mykje meir enn tradisjon. Dåpen er også eit sakrament og vert ofte kalla for ei heilag handling. Dåpen er ei gåve. Barnet vert Guds barn, fødd på nytt ved Den Heilage Ande. Vi trur at dette skjer når presten auser vatnet på hovudet til barnet og døyper ho/han til den Treeinige Gud sitt namn. Det er uråd å forstå eit slikt under, men likevel trur kyrkja at Gud på denne måten kjem inn i livet til den døypte.

Dåpen utfordrar

Dåpen er starten til eit liv saman med Jesus. Skal livet med Gud få næring, må barnet lære å kjenne Jesus når ho/han veks opp. Eit lite barn kan, kanskje meir enn mange vaksne, kjenne tryggleik og glede i å vere eit Guds barn gjennom livsutfalding, bøn og song. Det er foreldra som ynskjer dåp. Slik har også foreldra hovudansvaret for å oppdra barnet sitt i den kristne trua. Dei første åra er heimen og foreldra utan tvil det viktigaste. Men det er fleire som deler dette ansvaret.

Fadrar

Fadderoppgåva er først og fremst ei åndeleg oppgåve, fadrane tek på seg viktige oppgåver når det gjeld barnet si kristne oppseding. Det er ei ære å bli spurt om å vera fadder. Barnet skal ha minst 2, høgst 6 fadrar og dei må ha fylt 15 år. Foreldra kan ikkje vere fadrar. Minst to av fadrane må vere til stades ved dåpshandlinga. Som fadrar kan ein velje personar som er medlem av Den norske Kyrkja, eller andre kristne som ikkje forkastar barnedåpen.

Kyrkjelyden si trusopplæring

Alle som er døypte vert invitert til å ta del i kyrkjelyden si trusopplæring. Saman med foreldre og fadrar, har kyrkjelyden ansvar for å "hjelpe barnet til å verta verande hos Kristus når ho/han veks opp". Slik er dåp, i tillegg til å vera ei eingongshandling, også inngangen til eit dagleg trusliv med Gud. Borgund kyrkjelyd vil gjerne at foreldra skal vera med å skape gode trusmiljø for dei små. Mange av tiltaka i trusopplæringsplanen vil bli presentert i dåpssamtala.

Dåpssamtale

Etter at dåpen er innmeldt vert foreldra invitert til dåpssamtale på aktuell dato. Dåpssamtale skjer som oftast på onsdagar i tida 16.30 -17.30. Det er fint om begge foreldra har høve til å ta del. Dåpssamtala skjer i kyrkja saman med andre som skal døype barnet sitt same dagen eller i same perioden.

Deltaking i dåpshandlinga

Erfaringa vår er at dess meir ein deltek i dåpshandlinga, dess betre vert opplevinga av det som skjer i kyrkja.

Vi vil gjerne at nokon frå dåpsfylgjet (fadrar, søsken, foreldre, besteforeldre) er med og les ein eller to av bibeltekstane som vi brukar under dåpshandlinga. Det er fint om de kan seie frå om dette på dåpssamtala.

Vi vil også gjerne at born som er med i dåpsfylgjet hjelper til med å tørke dåpsbarnet på hovudet og tenne lys for barnet. Vi treng også barn/vaksne til å ta del i inngangsprosesjon for å bære lys, dåpsmugge o.a. Fint om de kan seie frå i dåpssamtala om nokon av dykk kan delta.

Foreldre/dei næraste og søsken er med i dåpsprosesjonen og får reservert plasser framme i kyrkja. Resten av familien og fadrane finn seg plass der det høver, gjerne langt framme.


Dåp i Spjelkavik kyrkjelyd

Spjelkavik kyrkjelyd har gudsteneste og dåp på 3 ulike gudstenestestadar:

  • Blindheim bedehus
  • Borgund folkehøgskule
  • Spjelkavik kyrkje

Det er sett opp dåp på ulike datoar ved dei ulike gudstenestestadane. På registreringssida bør ein søke på alle dei tre gudstenestestadane for å sjå alle alternativa ein kan velje i.

Alle som melder barnet sitt til dåp vert satt opp på ei dåpssamling ein tirsdag kl. 15:00. Dåpssamlinga varer i omlag 1 time.